Actueel

Soms is het wel eens nuttig om oude brieven nog eens door te lezen. Vooral als er weer eens verkiezingen komen waarbij de partijen zich het vuur uit de sloffen beloven om stemmen te winnen. Een terugblik op hun gedrag in het verleden is een uitstekende manier om de gedachten te bepalen en een verkeerde keuze te voorkomen. Een brief aan de beruchte Wim Kok van de Partij van de Arbeid is er zo een.

Het geeft een goed beeld van verkiezingsbeloften en het nakomen ervan. Speciaal met het oog op het leegroven van de pensioenfondsen, het misbruik maken van de Rechterlijke Macht, die dus kennelijk niet zo onafhankelijk is als men ons wil doen geloven en het doelbewust misbruiken van de verkeerswetgeving, wat thans door Rutte ook wordt gedaan, zou elke Nederlander zich al moeten afvragen of de van oudsher grote partijen nog wel betrouwbaar zijn.

C. Brouwer

                                                                                                                                                        16 September 1996


Aan: Zijne Excellentie de Minister-president

     Dhr W. Kok

     Binnenhof 1a

     Den HaagExcellentie,


Naar aanleiding van het voornemen van één van uw ministers om haar budget sluitend te maken door middel van het uitdelen van bekeuringen ter waarde van 60 miljoen gulden, wil ik U het volgende laten weten:

De opdracht  aan de politie tot het "zoeken" naar verkeersovertreders teneinde, middels te innen bekeuringen, budgetten sluitend te maken is verwerpelijk.

Als U iets dergelijks toestaat verandert U de straf op een gepleegd strafbaar feit in belastingmaatregel. Die straf is bedoeld om burgers van het begaan van een overtreding te weerhouden en niet om de algemene middelen van de staat te verruimen. Ondanks de voorwaarde van de Procureurs-generaal dat dan alle overtredingen daarvoor in aanmerking moeten komen en niet alleen snelheidsovertreders wordt er toch een precedent geschapen. De regering kan dus op ieder moment besluiten dat er extra op de naleving van de wet toegezien moet worden zodat de staat meer inkomsten verwerft. (Als die opsporingsambtenaren daar dus tijd voor hebben, waar verdoen ze dan anders hun tijd mee?)

Ik hoef U niet te vertellen dat dit soort activiteiten thuishoren in de beste tradities van dictatoriaal geregeerde landen. Maar dat heb ik uw partijgenoot Ter Beek ook al eens laten weten toen hij een generaal dwong om publiekelijk een loyaliteitsverklaring af te leggen, waarmee de militaire eed tot wat zinloos gebrabbel in de militaire snor werd.

Als trouwens al die bekeurden niet betalen, wat ik ze zou aanraden, maar naar de rechter stappen, vraag ik me af of een rechter wel in zou willen gaan op de aanklacht. Hij weet dan immers dat de door hem als straf op te leggen boete in feite een soort geroofd staatsinkomen is dat niet primair is bedoeld om de overtreder te straffen. De rechtspraak zou daarmee tendentieus worden en de rechterlijke macht zou zich gaan richten naar de machthebbers. Voor U het weet is de rechterlijke macht niet onafhankelijk meer maar een verlengstuk van de belastingdienst voor het staatsinkomen, een verlengstuk van de grote politieke partijen om de kleine en ongewenste politieke elementen te elimineren en uiteindelijk een spreekbuis van de regering om alle politieke oppositie de mond te snoeren.

Ik heb nog geen woedende oppositie in de kamer gehoord, omdat het tenslotte een bruikbaar alternatief is als ze zelf eens in de regering komen.

Het lijkt vergezocht, maar de reis naar elk doel begint met een eerste stap. U bent die nu aan het zetten.


Los van het bovenstaande: Wie komen voor die boetes als slachtoffer in aanmerking? Niet uw ministers en staatssecretarissen, want die blijven de weg toch wel onveilig maken onder het toeziend oog van de begeleidende politie. Ook niet de Kamerleden, want de vergaderingen om inhoud te geven aan hun commissariaatjes worden toch op conveniërende tijden gehouden. Het zijn juist de mensen die, doordat ze werken en zich verplaatsen moeten, zorgen voor het brood op de plank van allen die zich juist verre houden van dat soort vermoeiende activiteiten. En het zijn juist de werkers die s'avonds nog maar een paar uur over hebben als vrije tijd. Mogen die dan ook hun verblijf op de snelweg zo kort mogelijk houden? Of ziet U ze liever met het openbaar vervoer nog een extra uur reistijd gebruiken om die paar uur vrije tijd in te korten?


Nu ik U toch toevallig aan de lijn heb, het volgende:


1: Als uw regering werkelijk een eind wil maken aan de files, dat doet U er goed aan om de computerbestanden van de bijstandsorganisaties te koppelen aan die voor de rijksdienst van het wegverkeer. Misschien komt U dan wel tot de ontdekking dat een heleboel lieden die zeggen van de bijstand te leven, zich wel een auto kunnen veroorloven. En die de files langer maken als ze op weg zijn naar de plaats waar ze illegaal die auto verdienen.


2: Als U al in staat bent om het roken van tabak uit te doen bannen, leg dan eens aan uw kiezers uit waar U het gemis aan belastinginkomsten mee wilt compenseren. De bespaarde kosten in de gezondheidszorg wegen daar zeker niet tegenop. Dat geldt ook voor alcoholgebruik en autogebruik.


3: Als U al heeft moeten toezien dat incapabele figuren worden aangenomen op contractbasis en daarna, bij gebleken ongeschiktheid, tegen hoge kosten weggestuurd moeten worden, wordt het dan geen tijd om gewone ambtenaren tegen een gewoon ambtenarensalaris aan te trekken. Het is gemakkelijker om ze een hoge financiële beloning te geven voor succesvol afgeleverd werk.

Voor lieden die speciaal worden aangenomen kan ook een no cure no pay basis als betaling dienen.


4: Als U al wilt besparen in de gezondheidszorg, waarom bespaart U dan op bejaarden. U kunt ook besparen op diegenen die hun zo socialistisch ingevoerde baaldag verantwoorden door nutteloos met verzonnen klachten naar een arts te gaan.


5: Als U alle besparingsmaatregelen, die het Nederland alleen maar mogelijk moeten maken aan de Maastrichtnorm te voldoen, in een eerlijke voorlichting aan de bevolking voorlegt, waarom wordt dat dan door de PvdA versluierd en vervolgens in de schoenen geschoven van uw onwillige partners als de verkiezingen naderen.


6: Als U nu eens alle eisen, die U indertijd als voorzitter van de FNV aan de regering stelde, thans zelf inwilligde als premier, zou U de mannen die toen hun baan kwijtraakten omdat ze voor de FNV hun bedrijf kapot staakten, een hart onder de riem steken.


7: Als U nu eens een politiek recherchekorps oprichtte dat toezicht moet houden op de gedragingen van politici en tegelijkertijd een morele code opstelt, vervolgens de parlementaire onschendbaarheid opheft en dat recherchekorps haar gang laat gaan, zou dan de geloofwaardigheid van politici niet aanmerkelijk versterkt worden? De eerste regel van die morele code zou dan moeten zijn: Als een vraag ondubbelzinnig met ja of nee beantwoord kan worden, moet dat ook. De tweede regel: Een politicus mag nooit 'maar' of 'ja maar' zeggen.


8: Als U er nu eens op toe laat zien dat, als er interessante tijdelijke functies te vervullen zijn zoals supervisor bij verkiezingen in Bosnie, het rendabel maken van het stads- of streek vervoer, het voorzitten of deel uitmaken van een onderzoekscommissie etc, er een publieke oproep voor geschikt personeel komt, dan zien we tussen al die figuren die die functies krijgen ook eens een gezond denkende en ter zake kundige burger. Dat zou voor velen een verademing zijn. Misschien zelfs wel een onpartijdige verademing.

Ik wil hier nog wel aan toevoegen dat ik verwacht dat het RIOD tot heel andere conclusies zal komen m.b.t. de val van Srebrenica als die welke ik heb kunnen trekken.


9: Als U nu eens een onderzoek liet instellen naar de invloed van het bevolkingsaantal op het milieu per vierkante kilometer zullen de resultaten U misschien vertellen dat een bepaald oppervlakte land slechts een bepaald aantal inwoners kan onderhouden. Misschien wordt het tijd om de VN eens te wijzen op de overbevolking in Nederland en het verzoek om vluchtelingen elders onder te brengen.


10: Als U nu eens alle onpopulaire financiële, milieu- en bestuursmaatregelen waarvan U zeker weet dat U ze tijdens de volgende kabinetsperiode zou invoeren tijdens uw verkiezingscampagne kenbaar maakt i.p.v. daarna, misschien gooit U dan wel hoge ogen bij uw kiezers.


11: Als U zich nu eens realiseert dat van de hele volwassen bevolking slechts 12 % lid is van een politieke partij en dat U premier bent geworden doordat uw partij domweg wat minder stemmenverlies had dan de andere partijen, wordt het dan geen tijd om eens een onderzoek in te laten stellen naar wat de bevolking werkelijk wil? Dus wordt het niet eens tijd om een referendum te houden over een groot aantal onderwerpen? En dat na onpartijdige en intensieve voorlichting in alle media? Overigens een griezelige gedachte, hé.


Ten laatste: Ik geloof dat mensen die zonder merkbare overgang van attitude kunnen veranderen, niet domweg een ander hoedje opzetten en daar invulling aan geven, maar aan een ernstige vorm van schizofrenie lijden. Een soort van ABOZHIS-classificatie voor Kamerleden en kabinetsleden zou in deze misschien uitkomst bieden en de bevolking behoeden voor allerhande mafketels die een gooi doen naar parlementaire onschendbaarheid.

https://www.amazon.com/dp/1547201851/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1499861284&sr=1-1&keywords=Gecamoufleerd+geweten

Het zal U ongetwijfeld tevreden stemmen dat in ieder geval één Nederlander schriftelijk belangstelling toont voor wat er onder uw leiding allemaal gebeurd op die 33.000 vierkante kilometer.


Inmiddels verblijf ik, met de meeste hoogachting,


                                    C. Brouwer


C. Brouwer

Bundesrepublik DeutschlandAan: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

         Laan Copes van Cattenburch 52

         2585 GB Den Haag

         Niederlande


                                                                                                                                       

                                                                                                            27 december 2012

         


L.S.

Ik heb uw E-mail als antwoord op mijn mening over de onkreukbaarheid van de VVD ontvangen en het eerste wat mij te binnen schoot was het aloude militaire spreekwoord dat men niet aan een boom hoeft te hangen om een eikel te zijn. Ik vroeg U n.l. niets maar gaf een mening over de mentaal nogal kreukelige heer Rutte en leverde de bewijsvoering dat Dhr. Rutte een leugenaar en plichtsverzaker is. Die bewijsvoering is bij de genoemde e-mail gevoegd. En wat ik retour kreeg was: “Hartelijk dank voor uw bericht. Wij stellen het zeer op prijs dat u de moeite hebt genomen uw gedachten met ons te delen over het Regeerakkoord.”

Uw antwoord bewijst ten eerste dat  aan U gezonden communicatie helemaal niet wordt gelezen. Dat is een bekend gegeven en alle andere partijen, behalve die van Dhr. Roemer, doen dit ook.

Uw antwoord bewijst ten tweede dat U pas in de kiezer geïnteresseerd bent als die kiezer U de rug toekeert. Waar de Amerikaan Romney verklaarde dat 47% van de kiezers (Obama kiezers) hem niet interesseert, gaat U nog een stapje verder. Geen enkele kiezer interesseert U ene bal.

Uw antwoord bewijst ten derde dat de VVD dezelfde norm voor onkreukbaarheid hanteert als Dhr. Rutte. En die onkreukbaarheid mag best eens gestreken worden. Het liefst met een hete bout en letterlijk.


Aangezien ik wel de neiging heb om te antwoorden op mij toegezonden communicatie, heb ik uw antwoord toch maar gelezen. Afgezien van de ontstellend slappe teksten, om de lezers van dit stukje  literaire volksmisleiding toch maar te overtuigen dat de VVD zo’n geweldige partij is (en uiteraard onmisbaar en onkreukbaar), geeft U aan dat er maatregelen genomen moeten worden die pijn doen:” Om te beginnen met het op orde brengen van de overheidsfinanciën.”

Juist ja. Dan rijst allereerst de vraag wie van die overheidsfinanciën  een rotzootje heeft of hebben gemaakt. Het kabinet Kok misschien? Heel goed mogelijk. De uitvinder van het “Kwartje van Kok”, waarvan de inning zo graag door de daaropvolgende kabinetten werd gecontinueerd voor “het op orde brengen van het financiële staatshuishouden”, was een socialist. En die staan er in alle EU-landen om bekend dat er van dat huishouden een rotzooitje mag worden gemaakt. Daar is Dhr. Samsap nu overigens ook al mee bezig met de welwillende hulp van Dhr. Rutte. De kabinetten Balkenende misschien? Maar die gebruikte toch nog steeds dat fabuleuze tijdelijke kwartje?  Het kabinet van de VVD’er Rutte misschien? Of die hele zwerm Nederlandse politici bij elkaar misschien gedurende jaren?

Was het Kok, dan zou Balkenende hebben moeten opruimen. Was het Balkenende, dan zou Rutte het in zijn eerste kabinetsperiode hebben moeten opruimen. Was het Rutte, dan zou hij thans, als financiële chaosschepper thans helemaal geen premier moeten zijn. Maar dat er inderdaad een financieel rommeltje van het Nederlandse financiële staatshuishouden is gemaakt gedurende de afgelopen 20 jaar is door uw griezelige proza wel duidelijk geworden.

U somt een hele reeks maatregelen op die ‘pijn doen’. U komt dus met een wollige beschrijving van wat er allemaal moet gebeuren, dat U dat helemaal niet wilt maar gedwongen wordt door samenwerking met de PVDA ‘in het landsbelang’, dat al die maatregelen pas ingaan in 2014 en dat al die maatregelen nog ‘nader uitgewerkt’ moeten worden.


Zoals U zelf aangeeft, liggen de partijprogramma’s en standpunten van VVD en PVDA ver uiteen. Zelfs zover dat een onkreukbare VVD’er er zelfs niet over zou piekeren om tegemoet te komen aan de hobbyistische eisen van lieden op wier voorhoofden het woord nivellering en volksmisleiding is gebrand. Elke zichzelf onkreukbaar noemende VVD’er zou samenwerking met de PVDA geweigerd hebben en aan Hare Majesteit verzocht hebben de formatieopdracht terug te nemen.

WAT ZEG IK NU?? Natuurlijk. Helemaal vergeten. Een stel linkse minkukels maakte van een gelegenheid gebruik om er het wetsontwerp door te drukken dat Hare Majesteit dat niet meer mag doen. Want Hare Majesteit staat boven de partijen. Bovendien had, zoals door elke Nederlander verondersteld, Hare Majesteit de onhebbelijke gewoonte, zij het binnen de muren van het paleis, om in te grijpen als 150 politici er een rotzooitje van maakten en vertoonde ze in het verleden een te gezonde belangstelling voor wat er met haar volk gebeurde.

Toen ik me dat herinnerde, schoot me onmiddellijk de schriftelijke belofte te binnen die ik tekende bij dienstneming bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee in 1967, Daarin stond o.a de belofte van trouw aan de Koningin. Oude reflexen namen de overhand. Een naarstige zoektocht in de doos onbegrijpelijke militaire relikwieën leverde geen resultaat op en in de heldere vlagen van verstand, opwellend tussen de zwarte wolken van dementie, herinnerde ik mij dat ik mijn gummiknuppel, bullenpees, FN 9mm pistool en M1 Karabijn in 1973 weer ingeleverd had.

Een andere heldere vlaag leverde de herinnering op dat onkreukbaarheid iets te maken had met het devies van de KMar. N.l. ‘Zonder vrees en zonder blaam’ en het takenbesluit van de KMar, dat begint met ‘De Marechaussee treedt op zonder aanzien des persoons’.

En dat leidde tot een paar krantenartikelen betreffende VVD’ers die van corruptie worden beschuldigd en zwart geld operaties leiden en waarvan de VVD zegt dat ze daar niets mee te maken heeft. Zegt een goed Nederlands spreekwoord niet dat waar je mee omgaat, mee wordt besmet?


Uw stelling dat thans op het hoofd van elke Nederlander thans een schuld drukt van € 50.000 is een leuke veralgemening van een onjuist feit. Het totaalbedrag rust alleen op de hoofden van hen die dit moeten betalen resp. ophoesten. En dat zijn alleen diegenen die werken. D.w.z. diegenen die produceren en diensten verlenen. De groeperingen die de staatskas als een soort privégrabbelton zien en dat ook erfelijk hebben gemaakt, zoals politici, bijstandsontvangers, langdurig werkelozen en een paar onkreukbare VVD’ers die iets te maken hebben met corruptie en zwart geld zien die beker liever aan zich voorbij gaan.


Uw rijtje maatregelen om het financiële staatshuishouden weer op orde te brengen verdient toch wat aandacht en nemen we dus, evenals de politieke moraal, onder de loep.


De pensioenen.

Het ABP is al maanden bezig met een soort propagandaslag om de gepensioneerden ervan te overtuigen dat de pensioenen iets omlaag moeten. De reden zou zijn dat de dekkingsgraad te laag is. Ik breng hierbij dan in herinnering dat het ABP decennia lang werd beheerd door uitermate kundige mensen en er tijdens de heilzame regeerperiode van Dhr. Wim Kok miljarden overschotten waren. Dhr. Kok besloot dat die miljarden ‘afgeroomd’ moesten worden omdat het geld maar doelloos bij het ABP lag. Mis dus. Die miljarden waren bedoeld om de pensioen waardevast te houden.

Zouden die miljarden niet zijn ‘afgeroomd’, dan zou er thans met de dekkingsgraad van het ABP niets aan de hand zijn geweest, zouden er gewoon aanpassingen van de pensioenen zijn geweest om die waardevast te houden, zoals beloofd, en zouden de gepensioneerden thans niet worden doodgegooid met verklaringen van het ABP dat de dekkingsgraad te laag is en huifkarren vol adviezen om zelf iets aan een oudedagsvoorziening te doen. Iets wat een gepensioneerde dus al niet meer kan. En dat, terwijl er in de Telegraaf dan een artikeltje verschijnt waarin vermeldt wordt dat het goed gaat met de pensioenfondsen.

Het ligt dan ook voor de hand dat Dhr. Rutte thans Dhr. Kok in de 2e kamer uitnodigt om die zijn beloftes te laten herhalen die hij als regeringsleider deed betreffende de verplichtingen van de staat waar het die pensioenen betreft na het fameuze ‘afromen’ en waar toen in de hele 2e kamer, dus ook van de onkreukbare VVD,  geen bezwaar tegen werd gehoord. 

Dhr. Kok is per brief indertijd eens op de hoogte gesteld van mijn bedenkingen tegen zijn beleid, alhoewel dat afromen toen nog niet aan de orde was. Die brief is hier dan eveneens als bijlage bijgevoegd.

Als persoonlijke noot wil ik hier even aan toevoegen dat, gedurende mijn lange diensttijd bij de KL ik het genoegen had dienstplichtigen te mogen opleiden die bij elkaar de doorsnee vormden van de Nederlandse mannelijke jeugd. Aldus werd ik bekend gemaakt met hoogst interessante en sprekende terminologieën. Ik herinner mij thans nog steeds een uitstekende en betrouwbare soldaat in mijn peloton van het roemruchte 435 IBC, thans ongetwijfeld een heer op leeftijd. Een van zijn makkers besloot ongevraagd in de kast van soldaat  Feller te snuffelen naar diens sigaretten. Soldaat Feller, overigens een uitstekend FAL-schutter, was daar niet van gediend en intervenieerde met de opmerking:”Blijf met je pokkepote uit mijn kast.” Ik zou thans tegen Dhr Rutte willen zeggen:”Blijf met je pokkepote van mijn pensioen af.” Tenslotte heb ik decennia lang betaald voor dat pensioen, dat beloofd werd waardevast te zijn.

Als dat afromen door Dhr. Kok niet had plaatsgevonden zou het inderdaad waardevast zijn en zou er nu niet gedreigd moeten worden met vermindering van dat pensioen i.p.v de 9% achterstand, wat voor mij neerkomt op ong. € 100, 00 per maand, sinds 2008 alsnog uit te betalen. Overigens zegt dit iets over de betrouwbaarheid van de PvdA waar Dhr. Rutte recent zo graag aan refereerde.

Veel kwalijker is dat Dhr. Rutte, Ruttos volgens Dhr. Wilders, en Dhr. Samsop thans aangeven dat de huidige generatie werkenden de huidige pensioenen thans moeten betalen. Dat is natuurlijk een leugen die de neuzen van beide heren een behoorlijk stuk langer maakt. Voor die pensioenen hebben werkgevers en werknemers indertijd zelf de premies betaald. Tweedracht zaaien tussen generaties is iets bijzonder smerigs.

De opmerking dat we daarbij ook aan de toekomst moeten denken en de pensioenen veilig moeten stellen voor toekomstige generaties is er een die bijna door elke regering vanaf de 2de wereldoorlog is gehanteerd. We mogen ons dan afvragen voor welke generatie we iets veilig moeten stellen. Was het die van mijn vader, dan is dat mijn generatie. Was het die van mijn kinderen, dan is het de generatie van hun kinderen enz. Of bedoelt U het letterlijk? En dat wil zeggen uw kinderen? Of zijn het de kinderen van de liberale bonusontvangers bij grote bedrijven. Maar voor die laatste twee groepen is de toekomst toch al veilig gesteld? Dank zei die waanzinnig hoge salarissen en voor politici die waanzinnig hoge vergoedingen? Mag ik stellen dat de huidige politici moeten zorgen voor het welzijn van de huidig levende generaties en niet voor mijn verre nazaten in 3012?


Sociale uitkeringen.

Het financieel ondersteunen van Nederlanders die buiten hun schuld de kosten van levensonderhoud, medische verzorging en huisvesting niet meer kunnen betalen is een plicht die op elke beschaafde Nederlander  rust. Ten aanzien van hen die deze voorzieningen opeisen terwijl hen wel schuld treft voor hun situatie, heeft de staat echter in het geheel geen verplichting. Elke daaraan uitgegeven cent, beheerd door de staat en afkomstig van hen die hiervoor moeten betalen, is domweg verduistering door de staat. Zodra echter gewag wordt gemaakt van een koppeling van de computerbestanden van alle overheidsdiensten, waarmee onmiddellijk kan worden vastgesteld dat een bijstandstrekker er wel een auto of wat meer luxueuze levensstijl op na kan houden, wordt dat als een inbreuk op de privacy gezien. De privacy van diegenen die hiervoor moeten betalen is kennelijk dan niet belangrijk. U wilt echter wel aannemen dat die onkreukbare stemmer op de VVD en diegenen die hun geld op de moeilijke manier moet krijgen, n.l. verdienen, de mindering op zijn besteedbare inkomen wel degelijk als een inbreuk op zijn privacy ziet. Maar de onkreukbare heer Rutte beroept zich dan op de geweldige verkiezingsresultaten van VVD en PvdA om toch maar in de denkbeeldige financiële kast van die belastingbetaler en gepensioneerde te snuffelen. Wat dan ook de reden was dat onmiddellijk na het bekendmaken van de door Dhr. Rutte en Dhr. Samson (Neeee, natuurlijk niet de vriend van Delilah) bekend geworden duistere plannen er vanuit Nederland een koor klonk dat scandeerde:”Blijf met je pokkepote uit mijn financiële kast.” Of woorden van gelijke strekking.
Regeren is vooruitzien.

Die eigenschap is goed ingeburgerd bij de PVDA. Dat is n.l. de partij die de Nederlandse bevolking als een eenheidsworst wil zien middels het toverwoord nivellering. Om te voorkomen dat de partij zou afglijden naar de status van randpartij, moet wel voor kiezers worden gezorgd die ook in de toekomst op die partij zullen stemmen. Wat is eenvoudiger dan bijstandsuitkeringen erfelijk maken? Een lerares in de Berlijnse stadswijk Neukoln weet daar alles van. Dit SPD bolwerk staat bekend om de onevenredig grote aanwezigheid van allochtonen. De brave dame probeerde haar leerlingen te motiveren om vooral goed te leren zodat ze later een goede baan zouden krijgen en veel geld verdienen. Een storm van protest kwam uit de klas en werd verwoord met de prettige mededeling aan haar dat dit niet waar was want, citaat: Das Geld kommt vom Amt. Einde citaat. Geen van deze kinderen wist beter dan dat het geld voor levensonderhoud domweg van de dienst Sozial Versicherungen komt.

Het zal duidelijk zijn dat deze kinderen potentiële SPD, Gruenen en Die Linke kiezers zijn. En het zou al verbazen als dit in Nederland niet hetzelfde zou zijn. De PVDA kan dus terecht zeggen dat regeren vooruitzien is. Je kweekt gewoon je eigen kiezers.

Het spierwitte blad A4 van Dhr. Rotte, dat al behoorlijk verkreukeld is, krijgt door de samenwerking met een PvdA van Samsung een nogal vies kleurtje en nog viezer geurtje.

Terzijde mag worden opgemerkt dat, als er al genivelleerd moet worden, de politici daar het voortouw in moeten nemen. Begonnen kan dan worden met de ruime weddes, toelagen en vergoedingen. Politici stellen zich vooral voor als mensen die gedreven worden door idealen. Een daarvan is het streven naar welzijn voor hun kiezers. Het is dan niet meer als logisch dat, ter betere voeling met de achterban, ook de levensomstandigheden van die politici aangepast moeten worden aan die van de achterban. Dus Mr. Samsam zoekt zich dus een huis of flat uit te midden van nieuwe Nederlanders en stelt zichzelf tevreden met een minimumloon, wedde of een uitkering. Uw idealistische gedrevenheid zal ongekende hoogten bereiken. Als vrolijke noot mag U dan aan uw bovenbuurman, als die zijn tapijt uitklopt, vragen of het niet starten wil. Misschien dat uw nivelleringsdrang zover gaat dat de salarissen van werkend Nederland aangepast worden aan die van werkend Roemenië. Tenslotte valt er van Fl 300 per maand best te leven. In 1959. Niet? Blijf dan met uw pokkepote van mijn pensioen af. 


Die, volgens Dhr. Rutte op grond van de verkiezingsuitslag, gedwongen samenwerking met de PvdA en welke partij door Dhr. Rutte verdedigd werd met de mededeling dat de PvdA absoluut een betrouwbare partij is, is ongeveer even logisch als de verkiezing van een notoire dronkenlap tot voorzitter van de Bond van Geheelonthouders. De gebroeders Oud draaien zich thans in hun graf om.

De betrouwbaarheid van de PvdA verdient wel enige aandacht. Het eerste wat mij daarbij te binnen schiet is de opmerking van Dhr. Wiegel uit de jaren ’80 betreffende Dhr. Den Uyl, bekend van radio, TV en Fabeltjeskrant. N.l. dat als Dhr. Den Uyl ook ogen in zijn achterhoofd had, hij niet dubbelzinniger kon zijn. Een scherpe observatie.

De PvdA was bijzonder gekant tegen kernwapens en liet, uit electorale overwegingen, niet na om dit aan den volke te verkondigen.. Nu is het een feit dat tactische kernwapens bij gebruik nogal slordig omspringen met mensenlevens. Dat doet een Uzi in handen van een slechte schutter trouwens ook. Van regeren weet ik niets, maar over het gebruik van tactische kernwapens kan mij, dank zij mijn carrière, weinig geleerd worden. Aangezien de koude oorlog in die tijd toch wel eens gloeide, waren het bijzonder nuttige dingen. En belangrijker is, dat ze als dreigement bijna evenveel waarde hebben als bij gebruik. De PvdA wist zich in Nederland behoorlijk populair te maken met haar anti-kernwapen standpunt en juichte het IKV van harte toe.. Ze vergat er alleen even bij te vertellen dat bij gebrek aan kernwapens de NATO standaard 155mm houwitsermunitie voorraad wel aangevuld moest worden omdat Nederland, zoals vermeldt in The Shape Guidance for Stockpile Planning in Ace, en veel andere NATO landen niet in het bezit waren van de verplichte hoeveelheid voor 30 dagen oorlogvoering. Financieel gezien een quasi onmogelijke opdracht. Dhr. De Hoop Scheffer weet daar alles van. Als vertegenwoordiger van Nederland bij het NATO HQ in Brussel in 1982 kreeg hij, met zijn collega’s van andere landen, een uitstekend en nogal dramatisch beeld voorgeschoteld tijdens een lezing aldaar door Col. Tudor, Canadian Combined Forces, en hoofd Logistics Readiness Center op SHAPE. Die lezing was door mij geschreven. Met een eventuele verwijdering van kernwapens uit de arsenalen van de Land- en luchtmacht zou Nederland niet aan zijn verplichtingen kunnen voldoen. Ze deed dat toch al niet door niet voor 30 dagen 155 mm munitie voorradig te hebben. Het teruglopende bestand aan conventionele munitie door oefeningen, i.v.m. het kostenplaatje niet meer aangevuld, verlaagde echter de atoomdrempel bij een eventuele oorlog tot 3 dagen. Dhr. Den Uyl is ongetwijfeld op de hoogte gesteld door Dhr. De Hoop Scheffer en heeft dat wijselijk (en natuurlijk zeer betrouwbaar) maar niet aan de bevolking verteld. Natuurlijk was dit anti-kernwapen beleid socialistische propaganda van het type dat ooit door een andere socialistische partij werd gebruikt. N.l. de NSDAP. Dhr. Joseph Goebbels, bekend van zijn boeiende lectuur in de vorm van  het tijdschrift Völkische Beobachter, zou er zijn duim voor opgestoken hebben.

Tjongejonge, wat betrouwbaar toch, die PvdA.

De PvdA is ook zo bekend van haar verkiezingsprogramma uit de jaren ’70 waarin vermeld stond dat het Koningshuis opgeheven moest worden. Het was nogal een schok voor Den Uyl om vast te moeten stellen dat veel partijleden daarom hun lidmaatschap opzegden. Een Den Uyl, met toen rijen ogen rondom zijn hele hoofd, verklaarde dat Nederland daar nog niet rijp voor was en haalde dit streven uit zijn verkiezingsprogramma.

De rotsvaste standvastigheid van de PvdA toch, hé? En zo betrouwbaar en beginselvast.

Het tweede wat mij te binnen schiet is een PvdA minister van Defensie met een vredige naam, die het contract moest tekenen voor de levering van F-16 straaljagers t.b.v. de Nederlandse Luchtmacht.  Op het cruciale moment was die minister strontzat, moest zijn chauffeur hem middels een 11-kroegentocht opsporen en werd een hoogst belangrijk contract getekend door een dronken minister. Het zal duidelijk zijn dat, als die notoire zuiplap een contract onder zijn benevelde ogen had gekregen dat voorzag in de levering van 100.000 roestvrij stalen condooms met ingebouwde centrale verwarming en ingebouwde wasautomaat voor kleine objecten, hij dit ook had getekend. Tjongejonge, dat is toch betrouwbaar, nietwaar? Wikipedia geeft overigens een iets andere versie van het verhaal weer, maar dat zal dan ook door een PvdA’er geschreven zijn. Op Vredeling was zeker de bemerking van Domela Nieuwenhuis m.b.t. Prins Hendrik (God hebbe zijn ziel) van toepassing. N.l. dat de man maar eens een puimsteentje moest pakken om zijn rode drankneus wat bij te puimen.

Het derde dat mij te binnen schoot was de roemruchte Ien Dales. Deze zeer gewichtige dame  werd geconfronteerd met eisen voor loonsverhoging van leraren. Daarbij kwam de terechte eis van het instructeurkorps der KL dat, op grond van de werklast, zij ook recht hadden op een dergelijke loonsverhoging, waartoe zij de nodige bewijslast aanvoerden. Dhr., pardon, Mevr. Dales besloot tot een onderzoek en verklaarde dat, als de eis van de militaire instructeurs gefundeerd was, zij die weddeverhoging ook zouden krijgen. Het onderzoek leverde als resultaat op dat militaire instructeurs in feite 15% te weinig verdienden. Zodra dit bekend was, verklaarde Mevr. Dales dat er geen geld voor was en de weddeverhoging dus niet door ging.

Tjongejonge, een man een man een woord een woord, nietwaar?

Het zal U duidelijk zijn dat ik mij als gelovig Nederlander onmiddellijk tot God wendde en Hem verzocht om de betrokken dame tot Zich te nemen. Hij voldeed aan dit verzoek en sindsdien zit Mevr. Dales aan Zijn voeten, speelt op een harpje en zingt stichtelijke halleluja-liedjes te Zijner ere. Haar straf zit hem vooral in de eeuwigheid van die activiteit.

De PvdA’er Dhr. Kok (Kim Wok voor de Koreanen) is van een heel ander kaliber. Gedurende zijn jaren als FNV-bonz waren de looneisen van de FNV van dien aard dat de arbeiders salarissen moesten verdienen waar de huidige gemiddelde politicus alleen maar van kan dromen. (En misschien ook wel doet) Hier en daar werd een bedrijf kapot gestaakt en ik herinner mij dat een eigenaar van een bedrijf overnacht have en goed verkocht en vanaf de Kanarische eilanden zijn voormalige arbeiders aanraadde om aan Dhr. Kok een andere baan te vragen. Natuurlijk vocht Dhr. Kok voor zijn FNV-leden. Maaaar, …toen hij premier werd en dus in de gelegenheid om al zijn vroegere onmogelijke eisen zelf in te willigen kwam hij met het fameuze ‘Poldermodel’.  Wat zullen die arbeiders daar blij mee zijn geweest. Wat verschrikkelijk betrouwbaar is die PvdA, ongeacht de partijleider, toch.

Vanaf toen werd het Nederlandse straatbeeld echter enige tijd beheerst door allerhande lieden die sufgeluld en verdwaasd rondliepen na eindeloze en niets opleverende vergaderingen. De polder van het Poldermodel is inmiddels weer aan de zee prijsgegeven.

Het vierde dat mij te binnen schoot is het schandalige in de steek laten van Dutchbat, het z.g. Srebrenica bataljon. De hele voorbereiding, behandeling en uiteindelijk het disaster toonde aan dat zowel de regering Kok als de gehele volksvertegenwoordiging grove fouten hadden gemaakt. Wat was ik toen blij dat ik op SHAPE in 1992 mocht meewerken aan de oprichting van de Joegoslavië werkgroepen Peace Keeping en Peace Enforcing operations en vanaf 1993 tot medio 1994 op het Defensie Crisis Beheers Centrum (DCBC). Ik kon Dhr.  Van Kemenade dan ook uitvoerig inlichten over de gladde politieke waanzin die in politiek Nederland rond de Joegoslavië operaties plaatsvond. Na het verslag van de Commissie Van Kemenade trok Dhr. Kok het boetekleed aan en trad de regering af. Dat is uiteraard de gewone gang van zaken voor politici. “Oh, heb ik een foutje gemaakt? Nou, dan neem ik wel ontslag hoor.” Klopt. In feite ZIJN de mannen van  Dutchbat in de steek gelaten. Naar elk behoorlijk rechtsbeginsel zou de hele regering Kok en de volksvertegenwoordiging naast Gen. Mladic in het beklaagdenbankje moeten zitten.  Oh zeg! Parlementaire onschendbaarheid? Tjongejonge. Dan zouden we Hitler nooit hebben kunnen vervolgen als die al gearresteerd had kunnen worden.


De VVD is een vurig voorstander van de EU. Een overweldigend streven dat ertoe leidde dat er zich boven het Nederlandse gouvernementele niveau nog een niveau ontwikkelde dat thans als een vette naaktslak aan de ruggen van elke Nederlander gekleefd zit en er zijn slijmsporen op nalaat. Dat niveau van politici, die in de landen van de EU uitgekotst zijn door hun kiezers en aldus hun heil zochten in het Europees parlement (parle=praten. Er wordt inderdaad een ontstellende hoop geluld <om in de terminologie van Dhr. Feller te blijven>  in dat parlement) is een nadere bestudering waard. Ten eerste mogen we stellen dat dit zooitje ongeregeld een onevenredig grote invloed uitoefent op het welzijn van de Nederlandse burger. Maar velen van hen zijn niet meer dan ongegeneerde fraudeurs. Dit te beginnen met de Europarlementariërs. Het was, middels de media, al jaren bekend dat veel (ongeveer 20%) van deze lieden al sinds jaar en dag de onsmakelijke gewoonte hebben om zich in te schrijven voor de wekelijkse vergadering van het parlement om vervolgens huiswaarts te keren. In 2009 werd voor die aanwezigheid € 280 betaald en thans €320. In 2010 besloot een Duitse journalist, werkend voor een Hongaarse TV zender, dit gedrag m.b.v. een cameraploeg vast te leggen. De man was geaccrediteerd bij de EU en had het volste recht om zijn journalistieke activiteiten uit te voeren. Dit wekte echter zoveel onrust bij de betrapte politici dat hij, met zijn cameraploeg, manu militari uit het parlement werd verwijderd. Het filmpje ging echter de wereld rond via You Tube en kon dus ook gezien zijn door de onkreukbare VVD’ers. Deze activiteit, domweg fraude, is nog steeds gangbaar en kost de EU belastingbetaler dus ongeveer €54.000 per vrijdag of 2,7 miljoen per jaar.. Ik heb de onkreukbare VVD’er Ratte, noch zijn voorganger Balkenende nog geen woord van protest horen uiten tegen deze gang van zaken, noch heb ik een officiële Nederlandse eis gehoord dat deze fraudeurs vervolgt moeten worden. Zulks terwijl dit geen politiek misdrijf is dat gedekt wordt door parlementaire onschendbaarheid maar een gewoon misdrijf dat wel degelijk vervolgbaar is.

Het is inmiddels bekend dat Griekenland toe kon treden tot de Eurozone door het verschaffen van foutieve financiële informatie betreffende de economische toestand van het land. Een van de verstrekkers van deze foutieve informatie was Dhr. Papandreou. Gesteld mag worden dat de man daarmee fraude pleegde die thans een ongekende recessie in Europa veroorzaakte en het welzijn van 500 miljoen Europeanen raakt. Toch heb ik van de onkreukbare VVD geen woord van protest gehoord tegen Papandreou, vergezeld van de eis tot vervolging van deze fraudeur. Dit terwijl hierdoor het zelfmoord percentage met 15% steeg volgens het Britisch Medical Journal. Het is geen oorlogsmisdrijf, maar wel degelijk een economisch misdrijf met even ernstige gevolgen dat vele extra levens kost van hen die de moed opgeven om tegen hun uitzichtloze situatie te vechten.

Interessant om te weten dat op 3 december 2012 door Bild Zeitung een artikel werd gepubliceerd waarin vermeld wordt dat de moeder van deze Papandreou de gelukkige bezitster is van een Zwitserse bankrekening waarop het schijntje van 500 miljoen Euro staat. Nu de VVD dit weet gaat ze natuurlijk onmiddellijk een onderzoek instellen naar deze zaak. Niet waar? Niet waar. En zal ze weigeren die miljard Euro over de komende 14 jaar als hulp aan Griekenland te betalen. Nietwaar? Niet waar.

De Griekse journalist Kostas Vaxevanis publiceerde een lijst met 2000 namen van Grieken, waaronder politici, die hun oudedagsvoorziening op Zwitserse bankrekeningen hadden geparkeerd. Een document met de 2000 namen werd door de opvolgster van de onsmakelijke Strauss Kahn bij het IMF, Lagarde, reeds in 2010 aan de Griekse regering overhandigd. Als meest corrupte land van Europa voelde de Griekse regering weinig voor enige actie. Bovendien waren dat privé zaken van de betrokken personen. Belastingontduiking? Bij ons? Hoe is het mogelijk. Geloof ik gewoon niet. Terzijde, moeten we die mensen op een houtje laten bijten als we ervoor kunnen zorgen dat die idiote Nederlanders de financiële tekorten deels zullen aanvullen?

En Dhr. Rutte stemde, tegen zijn verkiezingsbelofte in met een financiële ondersteuning van 2 X dat pensioentje van Mevr. Papandreou aan Griekenland. Natuurlijk trekt hij die toezegging nu in, nietwaar? Ook niet waar.

Onkreukbaar? Ammehoela.


De huidige Commissaris van Handel is Dhr. De Gucht. Om even in de herinnering te brengen, dat is dus de man die de regeringsleider van een ander land een “Harry Potter met kruideniersmentaliteit” noemde. Deze De Gucht, als Belgisch minister van buitenlandse zaken, vernam bij een ministerraadsvergadering dat de Nederlands/Belgische Fortis bank aan het Franse Paribas verkocht zou worden en dat daarmee op diezelfde dag de aandelen waardeloos zouden worden. Dhr. De Gucht liet zijn aandelen dezelfde dag nog verkopen. ’s Avonds waren die aandelen, na de bekendmaking, inderdaad waardeloos. Beschuldigd van handel met voorkennis besloot de Belgische rechter, die deze zaak behandelde, dat niet aannemelijk was gemaakt dat De Gucht met voorkennis had gehandeld. De man had dus gelegenheid, middel en inlichtingen EN het feit werd gepleegd. Alle reden voor een veroordeling. Maar de vrouw van deze snoeshaan was ook rechter en de Gucht stond op de nominatie om Commissaris van Handel voor de EU te worden. Toch wel prettig als je vrouw begaafd is met helderziendheid. De Gucht, uiteraard een liberaal, ondervond geen enkele weerstand van de Nederlandse liberalen. Dus heeft de EU thans nog steeds een niet veroordeelde crimineel als commissaris. Dit dank zij de fameuze onkreukbaarheid van o.a. de VVD. Verdere politieke avonturen van  liberalen zijn te vinden in “The Rotten Heart of Europe”. Natuurlijk konden alle Kamerleden dit stuk ook lezen in het informatiesysteem van de 2e Kamer. De voorzitster deelde mij schriftelijk mede dat Kamerleden echter niet verplicht zijn om de informatie op dit systeem te lezen of er actie op te ondernemen. Uiteraard leest geen enkel Kamerlid die informatie. Het zou eens kunnen dat er iets te vinden was dat actie vereiste. B.v omdat er iets over corruptie of fraude, gepleegd door politici, geschreven was. Nu, dat is er en het is het parlement dat de regering moet dwingen om actie te ondernemen. Of bestaat de verplichting, voortkomende uit de afgelegde eed, niet meer? Och, even vergeten. De Nederlandse regering mengt zich niet in de onsmakelijke binnenlandse aangelegenheden van andere lidstaten. Zelfs niet als ze daarvoor de Nederlandse bevolking moet laten betalen.


De huidige voorzitter van het Europese Comité is de Belg Van Rompuy. In het vaderland bekend als Haiku Herman of Herman de Verschrikkelijke. De man presteerde het om als Premier van België een meerjaren budget aan de EU te presenteren dat zijn weerga niet had. Het werd, nog net niet vloekend, teruggestuurd met een verzoek om correctie. Het feitelijke oordeel over dit voorgestelde meerjarenbudget was: Incredible hypotheses, always sliding down budget objectives for the period 2008-2013, on-off interventions, no structural savings, missing information, no reforms. In feite deed Haiku Herman hetzelfde als Papandreou. N.l. grandioos liegen. Het resultaat is voor Belgie dan ook hetzelfde als voor Griekenland. Alleen vindt het proces van financieel verval wat langzamer plaats. Nette  voorzitter waar de onkreukbare VVD geen enkele moeite had.


Politieke smeerlapperij is geen uitzondering maar de norm in Nederland. Denken we daarbij even aan Dhr. Melkert. Bekend van Melkert bananen, pardon, banen en typisch socialistische praatjes die de kiezer moesten doen besluiten dat de PvdA onontbeerlijk is. De man zou al lang met pensioen moeten zijn. Helaas is dat pensioen kennelijk te laag om de status als salon socialist te handhaven. Dus wordt er door de PvdA een baantje bedacht om de goede man van het nodige extra inkomen te voorzien. Hij mag een commissie voorzitten die gaat onderzoeken hoe de Euro crisis kan worden opgelost. Het is de PvdA ontgaan dat dit veel goedkoper kan door een rapport hierover bij  Moody’s of Standard & Poor aan te vragen. Dat zijn degelijke ondernemingen die gespecialiseerd zijn in deze zaken. Ik heb de humor bij de onkreukbare VVD niet kunnen ontdekken middels een schaterend gelach uit die liberale kringen.

Het EU-parlement stuurt een paar EU parlementariërs, vergezeld van een horde ambtenaren, naar een Caribische eiland om er groei van het suikerriet te bestuderen. Uiteraard is het meenemen van echtgenotes/levensgezellen verplicht en zijn bikini’s en zwembroeken onontbeerlijk. De kosten werden gedragen door de 500 miljoen Europese burgers. Natuurlijk is de VVD bekend met effectief stafwerk en stelde de Nederlandse VVD EU parlementsleden dat er voor het verkrijgen van die kennis ook een bedrijfsleider van een suikerrietplantage uitgenodigd had kunnen worden om in Brussel een lezing te geven. Of soms niet. Nee, natuurlijk niet. Want de Liberale leider in het EU parlement is de befaamde Guy Verhofstadt, voormalig Belgisch premier, in die kwaliteit ook verpatser van Belgisch onroerend goed aan een bekende Nederlandse onderneming die gespecialiseerd is in beleggingen in onroerend goed en veroorzaker van een verhoging van de Belgische nationale schuld met 283 miljard Euro en thans adviseur van het ABP. Juist ja, dat is die pensioenorganisatie die zijn pensioenen moet verlagen omdat het zo slecht gaat in Europa. Een man die zo’n rampzalig financieel beleid voerde in België adviseur van het ABP maken? Enfin, hij is liberaal.

Merkwaardigerwijs heb ik ook van de andere partijen geen publieke reacties op dit soort geldverspilling gehoord. Erover ingelicht middels dat z.g. informatiesysteem in de Tweede Kamer voelde geen Kamerlid ervoor om deze zaak aan te kaarten. Maar dat heb ik ook niet betreffende het krantenartikel in Bild Zeitung dat er in 2012 5 miljard aan allerhande onzinnige projecten door de EU werd verspild. Voor Kamerleden van kennelijk alle partijen is dat informatiesysteem een soort doos van Pandorra die vooral niet geopend moet worden.


Dhr. Rutte hoeft zich over zijn toekomst overigens geen zorgen te maken. De EU heeft de prettige gewoonte om nationale politici, die beslissingen nemen ten nadele van hun eigen volk en ten gunste van die naaktslakken, aan een baantje te helpen als ze door hun eigen kiezers uitgekotst zijn. En als het baantje niet voorhanden is, wordt het gecreëerd.

Belgische politici zijn daar een goed voorbeeld van. Te weten Verhofstadt, Dehaene (overigens de enige politicus die probeert om zijn gehele bezit op te vreten om het aldus in zijn graf mee te nemen), Van Rompuy, Michel, De Gucht en Leterme. Vindt U dat ik dan ook de feiten moet noemen? Ik stel voor dat U ‘The Rotten Heart of Europe’ leest en U vervolgens aan de slag gaat in de door de Nederlandse bevolking betaalde tijd als volksvertegenwoordiger door alle feiten vast te stellen en te controleren. Oh, Heeft U daar geen tijd voor. Misschien ook zo overbezet door allerlei tijdrovende nevenfuncties? Maar dan heeft U toch helemaal geen tijd om volksvertegenwoordiger te zijn? Dan zou U zich dus uit die functie terug moeten trekken en die overlaten aan een partijlid dat wel als vertegenwoordiger van het Nederlandse volk wil optreden en functioneren.

Maar voor U dit doet, verzoek ik U wel om even de officiële lobbykamer bij de EU at gunpoint uit de gebouwen van de EU te verwijderen. Lobbyen is, in dit verband, niets anders dan actieve corruptie en het officieel benaderen van politici door deze organisatie zou gestraft moeten worden met de in de Sharia omschreven bestraffing voor overspel. Het heeft er weinig mee te maken, maar de straf schijnt zeer afdoende te zijn.

Om U toch even een spiegel voor te houden: Vraag, via uw persoonlijke e-mail adres informatie bij het Center for European Studies van de EU in Brussel. De baas van het spul is een oprecht Christen die het presteerde om tot vier keer toe overspel te plegen en aldus invulling gaf aan Gods gebot: Ga en vermenigvuldig U. Voor het geval U dit niet weet: De man heet Martens, was in de jaren negentig premier van Belgie en. . .enfin, lees The Rotten Heart of Europe en griezel. O nee. Dat kunt U niet want het gedrag van de man wordt politiek genoemd. Vanaf het moment dat U echter contact opneemt met het CES wordt U doodgegooid met uitnodigingen om conferenties, lezingen en voordrachten bij te wonen. Voor mij als burger op eigen kosten en voor U als politici is er altijd wel een leuk dienstreisje van te maken. U zult echter na enige tijd tot de ontdekking komen dat U het gevoel heeft de verkeerde kroeg te zijn binnen gestapt. Heeft het CES enige zin. Nee. Niet meer dan de lobbykamer bij het EU-parlement. Maar misschien houdt U er wel een baantje aan over als de politieke grond in Nederland wat te heet onder de voeten wordt.

U hoeft niet meer dan 6 jaar lagere school, een danscursus en een zwemdiploma te hebben om elke dag even door een paar kranten van de verschillende Europese landen te gaan om vast te stellen dat misdadige politici (gecorrumpeerde en fraudeurs) nooit een gevangenis van binnen zien. Elke veroordeling komt op niet meer neer dan het teruggeven van de buit, en dat lang niet altijd, en soms een aantal jaren dat de betrokkene geen politiek mag beoefenen of een voorwaardelijke gevangenisstraf.


Er bestaan talloze EU-commissies die de geïnteresseerden in de EU het leven zuur kunnen maken. Ooit een studie laten uitvoeren naar de zin en onzin van deze commissies? Dan loopt U toch wel iets achter. U zou de betrouwbare PvdA’er  Samslop kunnen adviseren om Dhr. Melkert een dergelijke studie te laten uitvoeren. Hij kan dat in zijn eentje doen en aldus wordt de belastingbetaler niet extra belast met de kosten voor de vele recepties die een commissie zou geven ter eigen meerdere eer en glorie.


Politici en zwerfhoeren hebben een paar merkwaardige overeenkomsten.

Als het ene straatje niet genoeg klanten(geld) oplevert, dan wordt er uitgeweken naar een ander straatje. Voor de prostituee letterlijk en voor de politicus figuurlijk in de vorm van een ander baantje.

Als de klant, voor de politicus de kiezer dus, te vervelend wordt, wordt door de prostituee er niet meer ontvangen dus. Stuurt U zelf maar eens een paar e-mails met kritische opmerkingen vanaf uw privé-adres en onder een andere naam aan de kamerfracties van de verschillende partijen. U zult na korte tijd tot de ontdekking komen dat U hetzij op de Junk-lijst belandt, hetzij op de lijst Blocked-senders. Maar dat wist U ongetwijfeld al omdat U het kennelijk zelf ook doet.

Nederlandse volksvertegenwoordigers leggen vreemde normen aan waar het contacten met hun achterban betreft. De PS middels Dhr. Roemer is daar een sprekend voorbeeld van. De bijgevoegde e-mail wisseling spreekt boekdelen. De fractie van de PS was totaal vergeten om eerder genoemde lijsten op het e-mail systeem te gebruiken zodat ze even gedwongen waren hetzelfde wollige taalgebruik te hanteren als Dhr. Rutte deed middels zijn brief aan mij. Van schending van de mensenrechten in Ukraïne moet ‘iets gezegd willen worden’. Schending van artikel 6 van het mensenrechtenverdrag door België ten aanzien van een Nederlander hoeft dat kennelijk niet en de premier van Nederland moet zeker niet worden lastig gevallen met onaangename vragen. Het zou de coalitievorming na de volgende verkiezingen eens negatief kunnen beïnvloeden.


Zoals U zonder twijfel weet, moet de Nederlandse burger zijn informatie over het reilen en zeilen bij de overheid uit de media vernemen of negatief ondergaan d.m.v. allerlei achter gesloten deuren bekokstoofde wetten en regelgeving.

Gezien de krantenberichtgeving vindt de VVD het volkomen normaal dat de verhuizing van een woonwagen van het ene woonwagenkamp naar het andere 900.000 Euro mag kosten. Natuurlijk wonen VVD’ers niet in woonwagens. Maar een beetje gezond verstand moeten ze toch wel hebben. Het kenmerk van een woonwagen is, dat het ding op wielen staat en verplaatst kan worden middels een trekhaak aan een auto. Zou de woonwagen al te zwaar zijn voor een personenauto, in het geval van deze eigenaar waarschijnlijk een Mercedes of BMW, dan kan er nog altijd een trekker gehuurd worden. Als de betrokken woonwagenbewoner echter zijn rijdende behuizing ombouwt tot een blokhut waar voor de show een paar wielen op gemonteerd zijn, dan is het geen woonwagen meer en hoort dus niet thuis in een dergelijk kamp. Bouw en Woningtoezicht zijn dan hopeloos tekort geschoten en de voor dat kamp bevoegde autoriteiten eveneens. Voor de verplaatsing op vordering van een woonwagenbewoner bijna, zoals in de Telegraaf vermeld, een miljoen Euro betalen en dan 100.000 Euro terug vorderen omdat dat teveel zou zijn gedeclareerd is gladde waanzin en de woorden fraude en corruptie spatten bijna van het scherm bij het lezen van het krantenartikel. Een simpel telefoontje naar een transportonderneming leerde mij dat het huren van een truck met chauffeur voor een halve dag ongeveer 500 Euro zou kosten. Als dan een of andere VVD politicus deze zaak vergoelijkt door te stellen dat de woonwagen wat groter was en de verplaatsing dus meer kostte en de VVD eist geen onderzoek, dan is de VVD niet alleen een beetje verkreukeld. Dan is de VVD een grote prop papier waar net een compagnie soldaten, rechtstreeks vanuit het veld na een modderige oefening, overheen is gemarcheerd. Wat een geluk toch dat U niet de enige partij bent die eruit ziet als die prop papier na de mars. De uiterst betrouwbare PvdA , die een staatssecretaris levert met een nogal spetterende kroontjespen bij het schijven van zijn reisdeclaraties ziet er ongeveer net zo uit. Het is de VVD misschien niet bekend dat Dhr. Verdaas domweg een ambtsmisdrijf heeft gepleegd. Ongetwijfeld is bij de VVD ook niet bekend dat de straf op een gepleegd ambtsmisdrijf automatisch met een derde wordt verhoogt. Gelukkig toch dat politici nooit worden vervolgd. Ze hoeven, na betrapt te zijn op wat voor misdrijf dan ook, mogelijk alleen de buit terug te geven. Een aangezien een derde van nul nog steeds nul is, zal er dus geen bestraffing van Dhr. Verdaas volgen, nietwaar. Begint het al gezellig te worden, samen met de PvdA, in die vettige bal modderig papier waar die  compagnie overheen is gemarcheerd?

Volgens fractievoorzitter Henk Krol van 50PLUS lijkt het erop dat Dhr. Rutte de Kamer bewust verkeerd heeft geïnformeerd. „Een politieke doodzonde.” Aangezien de Kamer verkozen is door de Nederlandse bevolking, is liegen door de Premier tegen een lid van die bevolking dus een politieke doodzonde. Tjongejonge. Die premier durft, via zijn directeur Rijksvoorlichtingsdienst, te liegen tegen mij. Een doodzonde dus. Wat een knurft. Zoiets moet toch gestraft worden met een plaatsje voor Dhr. Rutte naast mevr. Dales. Lijkt me heerlijk voor hem. Eeuwig naast Mevr. Dales zitten en in canon halleluja zingen.

Het wordt tijd dat de regering zijn werk doet. En dat is doen wat alle andere regeringsleiders in Europa ook doen. N.l. voor de belangen van het volk opkomen dat hen gekozen heeft. Dat is voor mij de naleving van de mensenrechten en wel speciaal het recht op rechtspraak zoals door het Verdrag voor de mensenrechten is gegarandeerd en dat mij door België is ontzegt. U wilt dus wel zo vriendelijk zijn om uit die bal papier Dhr. Rutte op te vissen en hem op de cursus Rechten en Plichten van een Premier te sturen en hem er daarna op uit te sturen om de Belgische regering het vuur aan de schenen te leggen.

Misschien dat U dan zelf ook aan die prop kunt ontsnappen en uw blazoen oppoetsen. Met een beetje doorzettingsvermogen zal dat best lukken. Indien niet, dan mag U mij alsnog terug in dienst roepen om inhoud te geven aan te uwer gunste gecreëerde  cursus “Onkreukbaarheid in de politiek”.
Hoogachtend,


C. Brouwer

AOOI der Infanterie (gepensioneerd)